Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Cát Dương

CT1/2020_ NHA TRANG

Total dimensions
7 × 11.5 × 11 m / 450 m² (Length, Height, Width / Area)
  • Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Cát Dương Modern hotels Concrete White

  • Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Cát Dương Modern hotels Reinforced concrete White

  • Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Cát Dương Modern hotels

Admin-Area